ชื่อ - นามสกุล :
นายฉัตรชัย รักทรัพย์
ตำแหน่ง :
ประธานกรรมการ
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 24