ชื่อ - นามสกุล :
นายดิเรก รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง :
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 24